Children


Sabina Ale Magar
2003-08-30
SPONSORED

Samir Ale Magar
2009-01-01
SPONSORED

Sandeep Balak
2010-08-26
SPONSORED

Santosh Bhagat
2001-11-02
NEED A SPONSOR

Sashi Balak
2007-05-20
SPONSORED

Shree Ram Neupane
2004-07-29
SPONSORED

Shrijana Dhakal
2000-12-07
SPONSORED

Subash Upreti
2003-06-19
SPONSORED

Sujan Bista
2001-04-18
SPONSORED

Sujan Shrestha
2005-06-16
NEED A SPONSOR

Sulav Balak
2010-04-30
SPONSORED

Sunita Bhujel
2003-01-06
SPONSORED

Susmita Adhikiri
1998-06-09
SPONSORED